Qualitat

Política de qualitat

Que el desenvolupament d’aquesta política general sigui comunicada, implantada, actualitzada, revisada i que la millora continua es produexi a tots els nivells.

Complir amb tota la normativa i legislació aplicables per a la Gestió Energètica, Gestió de la Qualitat, Gestió Ambiental, Gestió de la Seguretat i Salut, Gestió de la Restricció de Substàncies restringides, i la Gestió de Procés de substàncies perilloses.

Satisfer les necessitats dels clients, autoritats reglamentaries o altres organitzacions que otorguen reconeixement.

Formar als treballadors per que treballin de forma segura, assegurar que tots coneixin possibles riscs i mesures preventives, els impactes ambientals del seu lloc de treball, la millora de l’eficiència energètica, i perquè estiguin compromeso samb la qualitat i amb la gestió de la restricció de substàncies perilloses.
Reduïr activament el risc i el perill en el treball, la contaminació ambiental i la millora amb el consum energètic.
Treballar per una millora continua de la qualitat, per la restricció de substàncies perilloses, de la seguretat i salut i del medi ambient.

Assignar responsabilitats en les activitats relatives a l’eficiència energètica, qualitat, restricció de substàncies perilloses, seguretat i salut i medi ambient.

El desenvolupament d’aquesta política es responasbilitat de la direcció i cada col.laborador de l’empresa ha de participar activament en la seva execució.